Print Ads The Point trên tạp chí Golf Fairways số ra tháng 3/2015