KHÁNH HÒA SIẾT CHẶT QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan quản lý rà soát, chấn chỉnh các dự án có hành vi huy động vốn trái phép, mua bán bất động sản khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Khánh Hòa siết chặt quản lý các dự án bất động sản

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị này phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong trường hợp để xảy ra các sai phạm đối với các dự án theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao đối với các dự án trên địa bàn mình quản lý.

https://cafeland.vn/tin-tuc/khanh-hoa-siet-chat-quan-ly-cac-du-an-bat-dong-san-74742.html