Chính sách bảo mật

Điều khoản và điều kiện của thỏa thuận dịch vụ giao dịch trực tuyến

Điều 1: Giải thích thuật ngữ

1.1 “Phương Tiện Điện Tử” nghĩa là việc các bên sử dụng mạng internet, thư điện tử, web-chat, các phần mềm ứng dụng internet điện thoại, máy fax, tin nhắn SMS hoặc một phương tiện điện tử hợp pháp khác để trao đổi với nhau.

1.2 “Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến” nghĩa là (i) các dịch vụ do VinaLiving cung cấp cho Khách hàng để mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng chỉ Quỹ (“CCQ”), (ii) đặt lệnh Giao dịch và nhận kết quả giao dịch cũng như các dịch vụ hỗ trợ cho các giao dịch CCQ, các tiện ích trực tuyến khác, và (iii) các dịch vụ được thực hiện thông qua Phương Tiện Điện Tử.

1.3 Tên đăng nhập nghĩa là dãy ký tự do VinaLiving cung cấp cho Khách hàng để Khách hàng sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến.

1.4 “Mật khẩu” là dãy mã hiệu do VinaLiving cung cấp cho Khách hàng để Khách hàng sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến. Khách hàng chịu trách nhiệm thay đổi thường xuyên Mật khẩu để bảo mật thông tin.

Điều 2: Thời gian, giới hạn cung cấp dịch vụ

2.1 Thời gian cung cấp dịch vụ được VinaLiving quy định cụ thể trong các hướng dẫn và có thể được VinaLiving điều chỉnh theo từng thời điểm.

2.2 Khi sử dụng dịch vụ của VinaLiving Khách hàng đồng ý rằng VinaLiving có thể ấn định một hoặc nhiều giới hạn sử dụng dịch vụ. VinaLiving bảo lưu quyền ấn định và thay đổi các giới hạn sử dụng dịch vụ tùy từng thời điểm.

Điều 3: Ủy quyền liên quan đến sử dụng dịch vụ

3.1 Khách hàng đồng ý ủy quyền cho VinaLiving ký xác nhận trên các phiếu lệnh và các giấy tờ liên quan đến phiếu lệnh và thông tin tài khoản đã đăng ký và thực hiện các công việc cần thiết và hợp lý khác để thực hiện các giao dịch.

3.2 Khách hàng đồng ý chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền này và cam kết không hủy ngang việc ủy quyền, và không yêu cầu bồi thường bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc ủy quyền này.

Điều 4: Biểu phí dịch vụ

VinaLiving có quyền thu theo và thay đổi biểu phí. Phí sử dụng dịch vụ hiện tại là không (0) đồng.

Điều 5: Cam kết của Khách hàng

5.1 Khách hàng xác nhận đã nghiên cứu, hiểu, và đã được hướng dẫn rõ ràng về cách thức, thủ tục và phương thức thực hiện Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến của VinaLiving đồng thời cũng đã đọc, hiểu rõ đồng ý và có nghĩa vụ tuân thủ “Các Điều kiện và Điều khoản của Thỏa thuận Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến”.

5.2 Khách hàng cam kết chịu mọi rủi ro, mất mát hay thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến của VinaLiving, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc do hành vi của Khách hàng làm ảnh hưởng đến việc giao dịch, mà không yêu cầu VinaLiving bồi thường bất kỳ thiệt hại nào phát sinh.

5.3 Khách hàng cam kết thực hiện đúng tất cả các quy định và hướng dẫn của VinaLiving và quy định pháp luật hiện hành.

5.4 Khách hàng đồng ý và chấp nhận chịu mọi thiệt hại, mất mát và/hoặc phí tổn phát sinh trong trường hợp Mật khẩu bị tiết lộ cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù là cố ý hay vô ý, mà việc mất Mật khẩu hoặc Mật khẩu bị tiết lộ được xem là nguyên nhân trực tiếp và/hoặc gián tiếp gây ra thiệt hại, mất mát và/hoặc phí tổn cho Khách hàng.

5.5 Để tránh hiểu lầm và tranh chấp về sau, Khách hàng sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến của VinaLiving được yêu cầu phải đọc, hiểu rõ tất cả các hướng dẫn và quy định, chấp nhận những ưu điểm của dịch vụ cũng như mọi rủi ro của dịch vụ được nêu trong Bản công bố Rủi ro, kể cả đối với các rủi ro nằm ngoài sự tiên liệu của pháp luật chứng khoán và Khách hàng đồng ý chấp nhận các rủi ro đó.

Điều 6: Cam kết của VinaLiving

6.1 VinaLiving cam kết cung cấp Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến tốt nhất cho Khách hàng và cố gắng tối đa để giảm thiểu các rủi ro có thể gặp phải cho Khách hàng. Trong các trường hợp xảy ra sự cố về đường truyền hoặc lỗi hệ thống dẫn đến việc không thể thực hiện được giao dịch trực tuyến, VinaLiving sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử của VinaLiving để Khách hàng biết và thực hiện giao dịch thông qua các phương thức giao dịch khác.

6.2 VinaLiving cam kết thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung của các thỏa thuận đã ký kết giữa Khách hàng và VinaLiving.

6.3 VinaLiving có quyền từ chối thực hiện giao dịch của Khách hàng hoặc kiểm tra lại trước khi thực hiện nếu VinaLiving nhận thấy lệnh giao dịch của Khách hàng không hợp lệ hoặc có dấu hiệu bất thường.

Điều 7: Tạm ngưng và chấm dứt dịch vụ

7.1 VinaLiving có quyền tạm ngưng/ chấm dứt cung cấp Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến khi: (i) có thông báo trước cho Khách hàng ba (03) ngày; (ii) Khách hàng vi phạm quy định tại “Các Điều kiện và Điều khoản của Thỏa thuận Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến”.

7.2 Khách hàng có quyền yêu cầu chấm dứt sử dụng dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào với điều kiện việc chấm dứt phải được thực hiện theo đúng quy định của VinaLiving và được VinaLiving chấp thuận bằng văn bản.

The Customer has the right to request the termination of use of the service at any time provided that the termination be carried out in accordance with VinaLiving’s regulations and approved in writing by VinaLiving.

7.3 Việc cung cấp Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến sẽ tự động chấm dứt khi Giấy đăng ký Giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở và nhận biết khách hàng chấm dứt vì bất kỳ lý do nào.

Điều 8: Điều khoản chung

8.1 Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến của VinaLiving chỉ được cung cấp bởi VinaLiving trực tiếp cho Khách hàng. Khách hàng không được phép ủy quyền cho Bên thứ ba nào để tiến hành giao dịch, trừ trường hợp được VinaLiving chấp thuận bằng văn bản. Hệ thống của VinaLiving sẽ mặc nhiên hiểu đó là giao dịch của Khách hàng khi hệ thống nhận được đầy đủ các thông tin nhận dạng phù hợp với những thông tin mà Khách hàng đã đăng ký với VinaLiving. Khách hàng đồng ý sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch đang diễn ra hoặc đã được thực hiện trước thời điểm VinaLiving có xác nhận bằng văn bản về việc đã nhận được thông báo để lộ Mật khẩu của Khách hàng.

8.2 VinaLiving bảo lưu quyền sửa đổi và bổ sung “Các Điều kiện và Điều khoản của Thỏa thuận Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến” này vào bất kỳ thời điểm nào. Bản cập nhật mới nhất sẽ được VinaLiving thông báo trên trang thông tin điện tử của VinaLiving và bản mềm của nó sẽ được gửi đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của Khách hàng. Bản cập nhật mới nhất này sẽ có hiệu lực áp dụng thay thế bản cũ của Thỏa thuận này mà không cần có sự đồng ý của Khách hàng.

Cảm ơn bạn đã đăng ký bản tin của chúng tôi. Các đợt mở bán dự án mới nhất của VinaLiving sẽ được chuyển ngay đến hộp thư của bạn.